https://newsroom.airasia.com/news/2019/1/26/travel-advisory-

กรุงเทพ วันที่ 26 มกราคม 2562 – ตามที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) กรุงเทพ ประกาศปิดทางวิ่ง(runway) บางส่วนชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562  (เวลา 00.01 น. เวลาท้องถิ่น) ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 23.59 น. เวลาท้องถิ่น) ซึ่งอาจส่งผลให้บางเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียล่าช้า เปลี่ยนแปลงเวลา หรือยกเลิกเที่ยวบินนั้น

ทั้งนี้ แอร์เอเชียได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมืองในการเตรียมความพร้อมและจัดการเที่ยวบิน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้โดยสารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบผ่านทางอีเมลล์ และ SMS หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเที่ยวบิน

ผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชียที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสถานะเที่ยวบินได้ที่ airasia.com/flightstatus

นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ (พร้อมด้วยรหัสประเทศ)  ได้ที่ airasia.com เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วน